Ανακοίνωση για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου τριών (3) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Καλλιθέας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου τριών (3) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Καλλιθέας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α΄/8-10-1997) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιημένος ισχύει.
 2. Το με αρ. πρωτ. 11072/18.02.2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ και το με αρ. πρωτ. 15707/4108/21.02.2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τα αιτήματα των ΟΤΑ για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το έτος 2020.
 3. Την υπ’ αριθμ. 100/10.03.2020 (ΑΔΑ:6ΚΘΧΩΕΚ-ΨΤ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου και κάλυψη από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το έτος 2020.
 4. Τη με αρ. πρωτ. 12683/11.03.2020 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού & Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας.
 5. Την με αρ. πρωτ. 12597/11.03.2020 έκθεση αιτιολόγησης του Δήμου Καλλιθέας για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
 6. Την με αρ. πρωτ. 23307/6095/16.03.2020 εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δήμο Καλλιθέας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
 7. Την με αρ. πρωτ. 6657/05.05.2020 βεβαίωση του ΑΣΕΠ περί αποδοχής των αιτημάτων μας για σύναψη ΣΜΕ.
 8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ. 103/12348/16.07.2020 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αρ. 33/2006 ΠΥΣ (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/τ.Α/28-12-2006), όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση για υλοποίηση συμβάσεων μίσθωσης έργου.
 9. Το υπ΄ αρ. πρωτ. 45672/20.07.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους», που ανακοινώνει την άνω απόφαση.
 10. Την με αριθμ. πρωτ. 66882/17546/02.10.2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που αφορά στην έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Καλλιθέας.
 11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας (ΦΕΚ 2598/ Β΄/25-09-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 12. Επειδή η παρούσα διαδικασία εξαιρείται της διαδικασίας του αρ. 21 του Ν. 2190/94.
διάβασε και αυτό  Ο Λευκός Οίκος βλέπει «ρωσικό παράγοντα» πίσω από την κυβερνοεπίθεση στην SolarWinds

Ανακοινώνει

Την πρόθεση του Δήμου Καλλιθέας να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου τριών (3) ΠΕ Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ιατρικής μέριμνας σε ευπαθείς και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες δημοτών στα πλαίσια προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας που εφαρμόζει ο Δήμος στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν συνολικά τρία άτομα και συγκεκριμένα ένας (1) ΠΕ Ιατρών – Παιδίατρος, ένας (1) ΠΕ Ιατρών – Καρδιολόγος και ένας (1) ΠΕ Ιατρών – Παθολόγος για χρονικό διάστημα ενός έτους.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, απαιτούνται τα ακόλουθα:

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση ιατρικού επαγγέλματος.
γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής της αντίστοιχης ειδικότητας.
δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.

Σημειώνεται ότι εάν οι τίτλοι των ως άνω υποψηφίων έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Επιπλέον των παραπάνω απαιτούνται από όλους τους υποψήφιους:

 • βιογραφικό σημείωμα
 • φωτοτυπία ταυτότητας
 • βεβαίωση προϋπηρεσίας (εφ όσον υπάρχει).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι:
  α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
  β) για τους άνδρες ότι έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί.
  γ) δεν έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007.
διάβασε και αυτό  Τσιτσιπάς: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Australian Open!

Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1), ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας.
Η σχετική επιλογή θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα ορισθεί από το Δήμαρχο Καλλιθέας. Κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα , τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγομένων για το συγκεκριμένο έργο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους, ηλεκτρονικά, η οποία θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο email: sme@kallithea.gr, είτε κατ΄εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76, Τ.Κ. 176 76 Καλλιθέα απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 213 2070415, 412). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες από την Πέμπτη 21/01/2021 έως και την Δευτέρα 01/02/2021 (επέκταση για το λόγο ότι η δέκατη ημέρα της προθεσμίας είναι το Σάββατο 30/01/2021) και ώρα 23:59.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον διαδικτυακό ιστότοπο του Δήμου Καλλιθέας, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματός μας και θα αναρτηθεί στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την α) παρούσα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ β) το έντυπο της αίτησης και γ) την υπεύθυνη δήλωση, στο διαδικτυακό τόπο του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (www.kallithea.gr).

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

Αφού γίνει επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλαν τα απαραίτητα κατάλληλα δικαιολογητικά θα αποκλεισθούν από τη διαδικασία.
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου (Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα) και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις ηλεκτρονικά, στην ίδια ως άνω διεύθυνση sme@kallithea.gr ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76, 2ος όροφος, Τ.Κ. 176 76 Καλλιθέα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτησή τους.

διάβασε και αυτό  Ο Μπάλλος φέρνει έκτακτα μέτρα και κλείσιμο Παραλιακής και Κηφισού από 01.00-08.00

Συνημμένα:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ

Πηγή: kallithea.gr

Facebook Comments BoxΑκολουθήστε το Kalithea Press στο Google News Feed, για να ενημερώνεστε σωστά και έγκαιρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Recommended
Ο Δήμος Καλλιθέας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή (Άνω…
Cresta Posts Box by CP
Content | Menu | Access panel