Αυξάνεται ο αριθμός των δημοτικών Συμβούλων…

Στο νομοσχέδιο για την ιθαγένεια που πρόκειται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή θα περιληφθούν οι δύο αλλαγές στον Κλεισθένη που είχε εξαγγείλει ο υπουργός Εσωτερικών Α. Χαρίτσης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Πρόκειται για:

-Την αύξηση του αριθμού των υποψηφίων δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων, που, πλέον, θα έχουν τη δυνατότητα να είναι έως και +50% (από +30%) από τον αριθμό των συμβούλων που θα εκλεγούν.

-Την εκλογή των Προέδρων των τοπικών κοινοτήτων, που πλέον θα γίνεται ανάμεσα στους δύο πρώτους των δύο πλειοψηφούντων συνδυασμών.

Μάλιστα ο κ. Χαρίτσης μιλώντας με δημοσιογράφους χαρακτήρισε αδικαιολόγητες τις αντιδράσεις που υπήρξαν από κάποια μέλη της ΚΕΔΕ αναφορικά με το δεύτερο σκέλος που αφορά την εκλογή των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων, καθώς δεν προβλέπεται να υπάρχει επικεφαλής ψηφοδελτίου, λέγοντας ότι εφόσον ένα ψηφοδέλτιο λάβει 50%+1 ο πρόεδρος της Κοινότητας θα εκλέγεται από τον πρώτο γύρο.

Παράλληλα ο υπουργός Εσωτερικών προανήγγειλε ότι στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο για την ιθαγένεια θα υπάρχουν και αλλαγές αναφορικά με το ασυμβίβαστο για τις υποψηφιότητες σε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Συγκεκριμένα, όπως είπε, όποια ασυμβίβαστα προβλέπουν παραίτηση από τη θέση 18 μήνες πριν τις εκλογές δεν θα ισχύσουν καθώς ο Κλεισθένης ψηφίστηκε μόλις οκτώ μήνες πριν, και σε αυτές τις περιπτώσεις θα ισχύσουν τα Κωλύματα Εκλογιμότητας  και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονταν από τον Καλλικράτη.

 

 

Παραθέτουμε αναλυτικά τα Κωλύματα Εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα που θα ισχύσουν:

 1. Κωλύματα Εκλογιμότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ΔΚΚ:

 1. Δεν μπορούν να εκλεγούνστα αξιώματα των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών:
 2. Οι δικαστικοί λειτουργοί[20] .
 3. Οι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Δεν έχουν κώλυμα εκλογιμότητας οι οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων, οι δόκιμοι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.

iii.Οι θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών.

iv.Οι γενικοί γραμματείς Δήμων και οι υπάλληλοι Δήμων ή Κοινοτήτων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου υπηρετούν [21] , με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δηλαδή μόνιμοι, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [22] . Το κώλυμα αυτό δεν υφίσταται για τους δικηγόρους του Δήμου. Επίσης, το κώλυμα αυτό δεν καταλαμβάνει τους διοικητές και τα μέλη διοίκησης νπδδ, οργανισμών [23] κλπ. Όμως, το κώλυμα αυτό, καίτοι δεν εισάγεται ρητά με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, υφίσταται προκειμένου για τους ειδικούς συμβούλους και τους ειδικούς συνεργάτες του Δημάρχου, καθώς και τους επιστημονικούς συνεργάτες του άρθρου 67 του ν. 1416/1984, όπως ισχύει, διότι έχει κριθεί από το ΣτΕ [24] ότι προέχει η προστασία του δημοσίου συμφέροντος από τον ψυχολογικό επηρεασμό που είναι δυνατόν να ασκήσουν στο εκλογικό σώμα λόγω της θέσης που κατέχουν στο Δήμο, καθώς και η αποφυγή της προπαρασκευής με τον τρόπο αυτό της σταδιοδρομίας τους ως δημοτικών αρχόντων.

 1. Οι υπάλληλοι των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπωνδημοσίου δικαίου ή ιδρυμάτων του οικείου Δήμου ή της οικείας Κοινότητας, που έχουν συστήσει οι ίδιοι οι Δήμοι ή οι Κοινότητες ή στα οποία αυτοί συμμετέχουν, όπου υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας [25] . Στους ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται και οι υπάλληλοι των Συνδέσμων, στους οποίους συμμετέχει ο οικείος Δήμος ή Κοινότητα. Το κώλυμα αυτό δεν ισχύει για τους υπαλλήλους των δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων ή των αστικών μη- κερδοσκοπικών εταιρειών, στις οποίες συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον πρόκειται περί νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.
διάβασε και αυτό  Ανδρέας Αναστόπουλος: Το "CLICK AWAY" Δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ολοκληρωμένη λειτουργία της αγοράς...

vi.Οι υπάλληλοι των Δήμων ή Κοινοτήτων που συνενώνονται σε ένα Δήμο, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν υπηρετούν στο νέο Δήμο που προκύπτει από τη συνένωση.

Τα πρόσωπα των παραπάνω κατηγοριών, πλην των θρησκευτικών λειτουργών, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα εφόσον παραιτηθούναπό τη θέση τους πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων, δηλαδή μέχρι τη 12η ώρα βραδυνή της 29ης Σεπτεμβρίου 2006.

Σημειώνεται ότι προβλέπεται ειδική διαδικασία για την υποβολή της παραίτησης [26] . Επομένως, η υποβολή υποψηφιότητας αυτή καθεαυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση.

Επιπρόσθετα, οι δικαστικοί λειτουργοί και οι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας δεν πρέπει να έχουν υπηρετήσει στο Δήμο ή στην Κοινότητα όπου θα θέσουν υποψηφιότητα δύο (2) μήνες πριν τις εκλογές.

Οι υπάλληλοι που παραιτούνται υποχρεωτικά από την υπηρεσία τους για να ανακηρυχθούν υποψήφιοι, εάν δεν εκλεγούν, επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία μετά την περάτωση της διαδικασίας ανακήρυξης των εκλεγομένων και σε περίπτωση που εκλεγούν επανέρχονται μετά τη λήξη της θητείας τους [27] .

Το κώλυμα εκλογιμότητας [28] που προβλέπεται για τους δημόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών, στους Δήμους ή τις Κοινότητες, στα διοικητικά όρια των οποίων ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ένα έτος πριν από τη διενέργεια των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών, δεν θα ισχύσει για τις εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2006, όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο τρίτο του ν. 3463/2006.

 1. Επίσης, δεν μπορούν να εκλεγούν σε οποιοδήποτε αξίωμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:
 2. Όσοι έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωμά τους, σύμφωνα με το άρθρο 146 ΔΚΚ μετά από αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα ή για τα αδικήματα της παραχάραξης, της κιβδηλείας, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της εκβίασης, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της απιστίας, της απάτης, της καταπίεσης, της αιμομιξίας, της μαστροπείας, της σωματεμπορίας, της παράνομης διακίνησης αλλοδαπών και της παράβασης της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και της λαθρεμπορίας. Το κώλυμα αυτό ισχύει για την επόμενη της έκπτωσης δημοτική ή κοινοτική περίοδο. Συνεπώς, αφορά τους αιρετούς που εξέπεσαν του αξιώματός τους για έναν από τους παραπάνω λόγους κατά τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου 2003-2006. Οι αιρετοί αυτοί δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές αυτές.
διάβασε και αυτό  Έπαινος στην Βασιλική Μαραγκού από τον Δήμαρχο Καλλιθέας, Δημήτρη Κάρναβο

ii.Όσοι συνδέονται με το Δήμο ή την Κοινότητα, όπου επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, ή τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εξαιρουμένων των Συνδέσμων, με σύμβαση που αφορά μόνο προμήθεια, εκτέλεση δημοτικού ή κοινοτικού έργου, παροχή υπηρεσιών, παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας, ύψους 5.000 ευρώ και άνω ετησίως. Δηλαδή όσοι έχουν συνάψει σύμβαση που οι όροι της δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο ανακήρυξης του υποψηφίου, από πλευράς υποχρεώσεων και των δύο μερών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και όσοι έχουν συνάψει με τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα σύμβαση έργου.

iii.Το κώλυμα αυτό ισχύει και για όσους είναι μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι, και εταίροι κεφαλαιουχικών (δηλ. ΑΕ και ΕΠΕ) εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με το Δήμο ή την Κοινότητα, στον οποίο προτίθενται να θέσουν υποψηφιότητα, με σύμβαση που αφορά μόνο προμήθεια, εκτέλεση δημοτικού ή κοινοτικού έργου, παροχή υπηρεσιών, παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας, ύψους 5.000 ευρώ και άνω ετησίως, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρίες αυτές υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) [29] του συνολικού κεφαλαίου της εταιρίας. Το ίδιο κώλυμα ισχύει και για όσους είναι εταίροι προσωπικών εταιριών (ΟΕ και ΕΕ), καθώς και για κοινοπρακτούντα πρόσωπα.

 1. Αν Δήμος ή Κοινότητα συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση που συμβάλλεται, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αντιπροσώπους του Δήμου ή της Κοινότητας που μετέχουν στη διοίκηση αυτών, εφόσον είναι δημόσιες, δημοτικές ή κοινοτικές.

v.Δεν αποτελούν κώλυμα η ιδιότητα μέλους της διοίκησης και η ιδιότητα του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με το Δήμο ή την Κοινότητα, στους οποίους επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητας των επιχειρήσεων και των οργανισμών αυτών.

 1. Όσοι θέτουν υποψηφιότητα για αξίωμα στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
 2. Ασυμβίβαστα
 3. Όποιοι εκλεγούνθα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής:
 4. Όσοι είναι οφειλέτες, ανεξαρτήτως ύψους ποσού, του Δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του ίδιου Δήμου όπου έχουν εκλεγεί, καθώς και των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και των κοινωφελών επιχειρήσεων αυτών, καθώς και της Κοινότητας, οφείλουν να εξοφλήσουν[30] την οφειλή τους μέχρι την ημέρα εγκατάστασης των δημοτικών και κοινοτικών αρχών. Σε διαφορετική περίπτωση, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους [31] .
διάβασε και αυτό  Δέσποινα Στεφανίδου και Μικρές Ιστορίες στο Φώς του Φεγγαριού στην Καλλιθέα

ii.Εάν είναι δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και εκλεγούν δήμαρχοι, πρόεδροι Κοινοτήτων, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι δεν μπορούν να ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης σε υπηρεσία που εδρεύει στο Δήμο ή στην Κοινότητα, στην οποία εξελέγησαν. Όσοι από τους ανωτέρω αποδεχθούν τα καθήκοντα αυτά εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αιρετό αξίωμά τους. Επισημαίνουμε, επίσης, ότι το ασυμβίβαστο αυτό ισχύει και για τους προϊσταμένους για τους οποίους, στις εκλογές αυτές, δεν θα ισχύσει το κώλυμα εκλογιμότητας λόγω της θέσης τους.

iii.Όποιοι μεταδημοτεύσουν στη διάρκεια της θητείας τους σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα από αυτόν που έχουν εκλεγεί, εκπίπτουν του αξιώματός τους.

 1. Όποιοι συνδεθούν με το Δήμο ή την Κοινότητα, όπου έχουν εκλεγεί, ή τα νομικά τους πρόσωπα, με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης δημοτικού ή κοινοτικού έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας, ύψους άνω των 5.000 ευρώ ετησίως, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους. Το ασυμβίβαστο αυτό δεν υφίσταται για τους αντιπροσώπους του Δήμου ή της Κοινότητας που μετέχουν στη διοίκηση δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, εάν ο Δήμος ή η Κοινότητα συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στην επιχείρηση ή την εταιρεία που συμβάλλεται με αυτούς.

Επισημαίνουμε ότι όσα αναφέρονται στην ενότητα 3. «Κωλύματα Εκλογιμότητας» (εκτός της περίπτωσης 3.2i) λειτουργούν και ως ασυμβίβαστα για όσους εκλεγούν.

v.Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης αγοράς δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων, εφόσον η εκποίηση έχει γίνει ύστερα από πλειοδοτική διαδικασία.

 1. Σημειώνουμε ότι για τους δικηγόρους, τους συμβολαιογράφους και τους καθηγητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού, δεν υφίσταται κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο να εκλεγούν και να αναλάβουν οποιοδήποτε αξίωμα αιρετού οργάνου στους πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το αξίωμα αυτό δεν αποτελεί, επίσης, και λόγο αναστολής άσκησης του λειτουργήματος των ανωτέρω προσώπων.
Facebook Comments BoxΑκολουθήστε το Kalithea Press στο Google News Feed, για να ενημερώνεστε σωστά και έγκαιρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Recommended
Ο Αρχαιολόγος – ερευνητής Χρήστος Πιτερός, στα «Ναυπλιακά Ανάλεκτα, VII (2009) του…
Cresta Posts Box by CP
Content | Menu | Access panel