Αντίστροφη Μέτρηση για το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου στη Καλλιθέα

Μια μεγάλη ευκαιρία έχει η Καλλιθέα εκμεταλλευόμενη την ένταξή της σε αυτό το πρόγραμμα, όπως είχε αναφέρει ο Δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Δημήτρης Παπαθανάσης στα πλαίσια αυτά η αναβάθμιση του κέντρου και της αγοράς με έξυπνες και σωστές παρεμβάσεις θα δώσουν ώθηση και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας της πόλης. Έτσι οι επαγγελματίες θα δουν σε πραγματικό χρόνο οι επιχειρήσεις τους να αναπτύσσονται και να προοδεύουν

Στο πλαίσιο της δράσης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομίας 2014 -2020» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της Ειδικής Γραμματείας ΕΤΠΑ & ΤΣ , ο Δήμος της Καλλιθέας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», προϋπολογισμού 58.963,93 €. Η συγκεκριμένη δράση προκάλεσε το εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον Δήμων και Επιμελητήριων – Εμπορικών Συλλόγων σε όλη τη χώρα, ώστε ενισχύθηκε ο αρχικός προϋπολογισμός της δράσης που ήταν 50 εκατ. € και αυξήθηκε στα 96.3 εκατ. € προκειμένου να καλύφθουν συνολικά πενήντα εννέα (59) προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν με ποσοστό ενίσχυσης 100%. Οι εγκεκριμένες προτάσεις θα υλοποιηθούν από Σχήματα συνεργασίας μεταξύ Δήμων και Εμπορικών Συλλόγων ή Επιμελητηρίων. Κάθε Σχήμα θα υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο την ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. όπως σημειώνει με ανακοίνωση της η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).,σημειώνει ακόμη ότι «τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου αναμένεται να συντελέσουν σημαντικά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την ποιοτική εξυπηρέτηση αυτών, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας αλλά και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν, στην τόνωση της αγοράς στα εμπορικά κέντρα των πόλεων και την επανεδραίωσή τους ως ελκυστικούς προορισμούς για αγορές, διασκέδαση και κέρδος, με τελικούς ωφελούμενους τόσο τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνθηκών της οικονομικής κρίσης όσο και τους ίδιους τους καταναλωτές. Αυτό που πλέον αποκτά ιδιαίτερη σημασία είναι να μην χαθεί χρόνος στην υλοποίηση των προτάσεων, κάτι που θα επιτευχθεί με τη σωστή συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Πολιτείας».

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Γιώργος Καρανίκας δήλωσε σχετικά:

διάβασε και αυτό  «200 χρόνια από την Απελευθέρωση της Τριπολιτσάς» 19η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

«Είμαστε ικανοποιημένοι, διότι στη χώρα μας, τόσο η κουλτούρα του καταναλωτή όσο και οι καιρικές συνθήκες ευνοούν απόλυτα τη λειτουργία των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου, τα οποία εφόσον υλοποιηθούν, οργανωθούν και λειτουργήσουν με όρους σύγχρονης διοίκησης και μάρκετινγκ, θα αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο ανάκαμψης της αγοράς. Η ΕΣΕΕ εργάστηκε εδώ και πολύ καιρό για να φθάσουμε στην σημερινή εξέλιξη, θα παρακολουθεί την υλοποίηση των δράσεων και θα συμβάλλει με εποικοδομητικές προτάσεις προς την Πολιτεία, τις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους επιχειρηματικούς φορείς». Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του Δήμου Καλλιθέας, για τον ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», προϋπολογισμού 58.963,93 € , έχει ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ CPV : 71320000-7 «Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Κωδικός στο ΠΔΕ 2019ΣΕ11910039 56.040€(Κ.Α. 64.7412.0001) \ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ: 2.923,93€ (Κ.Α. 30.7412.0002) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», προϋπολογισμού 58.963,93 €. Περιλαμβάνονται μελέτες των κάτωθι κατηγοριών: Τοπογραφική (16), Κυκλοφοριακή (10), Ειδική Αρχιτεκτονική (7), Ηλεκτρομηχανολογική (9) και Φυτοτεχνική (25). 2.Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας www.kallithea.gr (ΑΡΧΙΚΗ→ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) όπου είναι αναρτημένα όλα τα έγγραφα της σύμβασης, το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και το ΤΕΥΔ. 3.Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως τις 15/04/2021. 4.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 19/04/2021, (γραφείο 403, 4ος όροφος, Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα 176 76) είτε (β) με κατάθεσή τους ή ταχυδρομικής αποστολής, επί αποδείξει, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, έως την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών (τμήμα πρωτοκόλλου, 1ος όροφος, Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα 176 76). 5.Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 6.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στη εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στην παρ. 1 της παρούσας. και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 7.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. 8.Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 Κωδικός στο ΠΔΕ 2019ΣΕ11910039: 56.040 € (Κ.Α. 64.7412.0001) και από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ: 2.923,93 € (Κ.Α. 30.7412.0002). 9.Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 10.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέα.

διάβασε και αυτό  ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Φροντίστε την Ελλάδα, φροντίστε τον εαυτό σας και τους κοντινούς σας.

Μια μεγάλη ευκαιρία έχει η Καλλιθέα εκμεταλλευόμενη την ένταξή της σε αυτό το πρόγραμμα, όπως είχε αναφέρει ο Δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Δημήτρης Παπαθανάσης σε δημοτικό συμβούλιο στα πλαίσια αυτά η αναβάθμιση του κέντρου και της αγοράς με έξυπνες και σωστές παρεμβάσεις θα δώσουν ώθηση και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας της πόλης. Έτσι οι επαγγελματίες θα δουν σε πραγματικό χρόνο οι επιχειρήσεις τους να αναπτύσσονται και να προοδεύουν…

ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΩΝ Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΒΑΚΗ - Καλλιθέα Νότιος Χτύπος

Αναβάθμιση για την Πλατεία Δαβάκη στη Καλλιθέα - Δήμοι.gr

 

Κορωνοϊός: Το σενάριο για το άνοιγμα των εμπορικών κέντρων - Ειδήσεις - Athens magazine

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.


Facebook Comments BoxΑκολουθήστε το Kalithea Press στο Google News Feed, για να ενημερώνεστε σωστά και έγκαιρα

Απάντηση

Recommended
Ενώ η εορτή του Ευαγγελισμού ολοκληρώθηκε αυθημερόν χθες, σήμερα 26…
Cresta Posts Box by CP
Content | Menu | Access panel
Αρέσει σε %d bloggers: