Η Ανακύκλωση δεν γίνεται με λόγια, αλλά με έργα

Η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ προωθεί ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων του Λεκανοπεδίου, στο οποίο βασικός άξονας είναι η προώθηση της ανακύκλωσης και η δημιουργία ρευμάτων χωριστής διαλογής αποβλήτων και βιοαποβλήτων.
Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΔΣΝΑ προκήρυξε διαγωνισμό, με τη μέθοδο της Συμφωνίας Πλαισίου, για την προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη συστημάτων διαλογής στην πηγή, από τους δήμους της Αττικής.
Η εφημερίδα Αυγή, στο φύλλο της 30 ης Ιανουαρίου, φιλοξένησε δημοσίευμα με τίτλο «Να ακυρωθεί ο αδιαφανής διαγωνισμός για τον εξοπλισμό ανακύκλωσης», μέσω του οποίου αναπαράγεται ερώτηση που υποβλήθηκε από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ερώτηση, που αφορά τον διαγωνισμό που προκήρυξε ο ΕΔΣΝΑ, ακόμη δεν έχει διαβιβαστεί στον ΕΔΣΝΑ και την Περιφέρεια Αττικής, έχει ήδη απαντηθεί στο παρελθόν , όταν είχε υποβληθεί και πάλι παρεμφερής ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τον ίδιο διαγωνισμό.
Η επιμονή όμως του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της κομματικής του εφημερίδας να θέτει διαρκώς τα ίδια ερωτήματα, με προφανείς σκοπούς τη συκοφάντηση του έργου και της προσπάθειας του ΕΔΣΝΑ και της Περιφέρειας Αττικής να προωθήσουν με πράξεις την ανακύκλωση, μας υποχρεώνει να τοποθετηθούμε ξανά στα ερωτήματα που τίθενται. Έχουμε υποχρέωση απέναντι στους πολίτες της Αττικής αφενός να απαντήσουμε με αλήθειες στα ψέματα και τις συκοφαντίες της ΑΥΓΗΣ . Αφετέρου, να αναδείξουμε τη διαφορά μας σε σχέση με τις δυνάμεις της απραξίας και της ασυνέπειας, που δεν έκαναν τίποτα τα προηγούμενα χρόνια για να προχωρήσει με πράξεις κι όχι με λόγια, η ανακύκλωση στην Αττική.
Στα ψέματα της Αυγής, απαντάμε αλήθειες. Αλήθεια πρώτη, θέλουμε να ενισχύσουμε τον εξοπλισμό ανακύκλωσης των Δήμων. Με τη δημοπρατούμενη σύμβαση, ο ΕΔΣΝΑ επιδιώκει να προχωρήσει στην
προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη συστημάτων διαλογής στην πηγή σε όλους τους Δήμους της Αττικής. Πρόκειται για επιφανειακές και υπόγειες γωνιές ανακύκλωσης διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων, Πολυκέντρα Ανακύκλωσης Υλικών, Κιόσκια Ανακύκλωσης, «Έξυπνες» νησίδες και οικίσκους διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων, κάρτες ανακύκλωσης για τους δημότες που συνοδεύονται από ολοκληρωμένες εφαρμογές και προγράμματα πληροφορικής ώστε να υπάρχει παρακολούθηση και επιβράβευση όσων ανακυκλώνουν
περισσότερο.
Αλήθεια δεύτερη, ο διαγωνισμός προβλέπει την προμήθεια εξοπλισμού που
δεν καλύπτεται από άλλους φορείς κι εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες
Με τον εξοπλισμό που θα προμηθευθούμε και θα μοιράσουμε στους Δήμους, θα γίνεται ανακύκλωση υλικών (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλα) που δεν αποτελούν υλικά συσκευασίας (όπως π.χ. πλαστικά παιχνίδια, μεταλλικά εξαρτήματα και σκεύη, έντυπο χαρτί κλπ). Τα υλικά αυτά δεν εντάσσονται στις υποχρεώσεις των Συστημάτων Ενναλακτικής Διαχείρισης, γι’ αυτό το λόγο η προμήθεια του νέου εξοπλισμού γίνεται για να επιτευχθεί αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες, το ΕΣΔΑ και το ΠΕΣΔΑ Αττικής. Το ποσοστό των ανακυκλώσιμων υλικών που δεν καλύπτονται σήμερα από τα ΣΕΔ αποτελεί πανελλαδικά το 32,30 % των παραγόμενων απορριμμάτων (πηγή ΕΣΔΑ).
Η προμήθεια λοιπόν του ανωτέρω εξοπλισμού θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις υπόλοιπες δράσεις που έχει αναπτύξει η νέα διοίκηση του ΕΔΣΝΑ ώστε να ολοκληρωθούν στο σύνολό τους οι προβλέψεις του ΠΕΣΔΑ Αττικής και να καταστεί εφικτή η προσέγγιση των στόχων που έχουν τεθεί για την εκτροπή από την ταφή όλων των ρευμάτων αποβλήτων που μπορούν να υποστούν κάποιας μορφής επεξεργασία. Αλήθεια τρίτη, ο ΕΣΔΝΑ έχει ήδη προμηθευθεί κι άλλο εξοπλισμό για την υποστήριξη της διαλογής στην πηγή. Επισημαίνεται ότι ο ΕΔΣΝΑ , πέραν του ανωτέρω διαγωνισμού που έχει προγραμματίσει, έχει προχωρήσει ήδη σε μια σειρά δράσεων για την υποστήριξη της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή μέσω της προμήθειας 200 απορριμματοφόρων συλλογής βιοαποβλήτων, 40.000 περίπου κάδων απορριμμάτων για την ανακύκλωση βιοαποβλήτων , κάδων για τη συλλογή έντυπου χαρτιού, καθώς και 60 Κινητών Πράσινων Σημείων. Ενώ ήδη τέθηκε σε λειτουργία στον ΕΔΣΝΑ help desk, για στηριχθούν οι δήμοι στη διαδικασία επικαιροποίησης των τοπικών σχεδίων τους για τη διαχείριση των απορριμμάτων τους. Αλήθεια τέταρτη, η προμήθεια του εξοπλισμού με τη μέθοδο της Συμφωνίας Πλαισίου είναι απολύτως διαφανής κι ευέλικτη.
Η επιλογή της προκήρυξης του διαγωνισμού μέσω της διαδικασίας της Συμφωνίας Πλαισίου του άρθρου 39 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) έγινε συνειδητά από τον ΕΔΣΝΑ, ώστε να διαθέτει διαφάνεια σε όλα τα στάδια υλοποίησης της , αλλά και ευελιξία κατά την υλοποίηση του προγράμματος.
Ως συμφωνία-πλαίσιο νοείται μια γενική συμφωνία, μία συμφωνία “ομπρέλα” μεταξύ των αναθετουσών αρχών και οικονομικών φορέων, στην οποία αποτυπώνονται εκ των προτέρων κάποιοι ή και όλοι οι όροι με βάση τους οποίους θα εκτελεστούν οι μελλοντικές συμβάσεις που θα συναφθούν καθ όλη τη διάρκεια αυτής της συμφωνίας. Η συμφωνία-πλαίσιο δεν δημιουργεί από μόνη της μια νομικά δεσμευτική σύμβαση. Ο μη δεσμευτικός χαρακτήρας της συμφωνίας-πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να τις ενεργοποιούν στο βαθμό που επιθυμούν, έτσι ώστε υπό τις συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες να επιτυγχάνονται άριστα αποτελέσματα σχέσης ποιότητας-τιμής (value for money). Πρακτικά ο ΕΔΣΝΑ θα προμηθευτεί μόνον εκείνον τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει τελικά σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους δήμους.
Αλήθεια πέμπτη, δεν υπάρχουν κρυφοί όροι στο διαγωνισμό.
Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε τηρώντας κάθε τύπο δημοσιότητας που προβλέπει ο Ν. 4412/2016 και περιέχει σαφείς και απαράβατους όρους, βάσει των οποίων μπορεί να συμμετέχει ένας οικονομικός φορέας σύμφωνα με τις βασικές αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Κρυφοί όροι ή όροι σε ψιλά γράμματα δεν επιτρέπονται στις συμβάσεις που δημοπρατούν δημόσιοι φορείς. Επιπλέον ο διαγωνισμός θα διέλθει προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο που θα ελέγξει λεπτομερώς κάθε πτυχή ως προς τη νομιμότητα και την οικονομικότητά του. Αλήθεια έκτη, δεν θα επιβαρυνθούν οι Δήμοι και οι πολίτες. Το κόστος της προμήθειας του εξοπλισμού θα υλοποιηθεί δια συγχρηματοδότησης από πόρους του ΕΣΠΑ ή από άλλα τυχόν προγράμματα χρηματοδότησης όπως ρητά έχει αποφασίσει και διευκρινίσει ο ΕΔΣΝΑ. Σε καμία περίπτωση δεν θα μετακυλιστεί στους δήμους και από κει στους πολίτες κανένα κόστος. Αλήθεια έβδομη, δεν συμφέρει τους Δήμους και την υπόθεση ανακύκλωση στην Αττική, η ακύρωση του διαγωνισμού.

διάβασε και αυτό  Χαμός στην πτήση Θεσσαλονίκη-Αθήνα: Παρενόχληση σε αεροσυνοδό

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι δήμοι της Αττικής είναι η έλλειψη εξοπλισμού για την ανάπτυξη συστημάτων διαλογής στην πηγή, ώστε να φτάσουμε στα επιθυμητά επίπεδα της ανακύκλωσης, να αρχίσουμε να εκτρέπουμε από την ταφή απόβλητα όπως συμβαίνει στις περισσότερες μεγάλες ευρωπαϊκές περιφέρειες. Εάν ακυρωθεί ο διαγωνισμός , όπως ζητούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και υποστηρίζει η ΑΥΓΗ, τότε οι δήμοι θα στερηθούν του δημοπρατούμενου εξοπλισμού,
δεν θα σημειωθεί αύξηση των ποσοστών της ανακύκλωσης, οι δήμοι θα
κινδυνεύσουν με την επιβολή πρόσθετων τελών ταφής που αναγκαστικά θα
μετακυλήσουν στους πολίτες και το κυριότερο, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που θα συνεχίσουμε να αφήνουμε θα είναι ιδιαίτερα βαρύ, σε βάρος των επόμενων γενιών. Νέα Αρχή για την ανακύκλωση στην Αττική
Απέναντι στην ανεύθυνη και συκοφαντική τακτική της Αυγής και των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, απαντάμε με αλήθειες, σχέδιο και έργο.
Με τον ΕΔΣΝΑ στην «πρώτη γραμμή», κάνουμε επιτέλους για την ανακύκλωση στην Αττική μια νέα αρχή, προς όφελος του μέλλοντος των παιδιών μας.

Facebook Comments BoxΑκολουθήστε το Kalithea Press στο Google News Feed, για να ενημερώνεστε σωστά και έγκαιρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Recommended
Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ
Cresta Posts Box by CP
Content | Menu | Access panel