App Icon

Ιστιοπλοϊκός αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΣΕΑΝΑΤΚ 2021

O ΣΕΑΝΑΤΚ προκηρύσσει τον ιστιοπλοϊκό αγώνα «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ –
ΣΕΑΝΑΤΚ 2021» για σκάφη ανοικτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORC International,
ORC Club και IRC. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 29 Μαίου 2021 στην περιοχή του
Σαρωνικού Κόλπου σε τριγωνικό στίβο. Συγκεκριμένα το δελτίο τύπου του Ναυταθλητικού Ομίλου αναφέρει
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς, όπως αυτοί θα ισχύουν
την ημέρα του αγώνα :
 Οι Διεθνείς Κανόνες Ιστιοδρομιών (Racing Rules of Sailing) της World Sailing 2021-24.
 Οι Κανόνες Εξοπλισμού Ιστιοπλοΐας της World Sailing (Equipment Rules of Sailing, ERS)
2021-24
 Οι Διεθνείς Κανόνες του ORC Rating Systems – ORC International & ORC Club.
 Ο Διεθνής Κανονισμός IRC 2021.
 Ο Διεθνής Κανονισμός Καταμέτρησης IMS Rule.
 Οι ισχύουσες Ειδικές Διατάξεις και εγκύκλιοι της ΕΙΟ/ΕΑΘ 2021 για τους Αγώνες
Ανοικτής Θάλασσας.
 Ο Ειδικός Κανονισμός Aσφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης World
Sailing (Offshore Special Regulations) 2020-21.
Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του Κανονισμού. Όλα τα σκάφη
υποχρεούνται να διαθέτουν VHF με λειτουργία στα κανάλια 16 & 74, καθώς και ένα
κινητό τηλέφωνο σε λειτουργία.

 Ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα (Από τη δύση έως την
ανατολή του ηλίου αντικαθιστά το Μέρος 2 των RRS).
 Ο ισχύων Αθλητικός Νόμος
 Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και οι τυχόν τροποποιήσεις τους.
Σε περίπτωση αντίφασης, υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου.
Κανονισμοί COVID-19
 Τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα, οι Οδηγίες και οι Διατάξεις της Ελληνικής Κυβέρνησης,
των υγειονομικών ή αθλητικών αρχών, όπως και της Εθνικής Αρχής (ΕΙΟ) σχετικά με
την πρόληψη και αντιμετώπιση κρουσμάτων COVID – 19, όπως αυτές ισχύουν κατά την
περίοδο διεξαγωγής του αγώνα.
Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση και πλήρη
κατανόηση όλων των σχετικών με το COVID-19 οδηγιών και κανονισμών.
Τυχόν μη συμμόρφωση με τα σχετικά Πρωτόκολλα θα αποτελεί λόγο μη συμμετοχής
ή αποβολής από τον αγώνα.
Η Κατηγορία Κινδύνου του αγώνα λόγω μαζικής συνάθροισης, βάσει των οδηγιών της
World Sailing, κρίνεται ως Χαμηλή.
Επισημαίνεται ειδικότερα η υποχρέωση τήρησης των προβλεπομένων στο
Επικαιροποιημένο Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο της ΕΙΟ της 29.4.2021, η
χρήση μέσων ατομικής προστασίας και η σχολαστική εφαρμογή του ΧΑΜ (Χέρια,
Μάσκες, Απόσταση).

 


Ενδεικτικά, επισημαίνονται τα παρακάτω:
 Υπάρχει υποχρέωση ανανεωμένης Κάρτας Υγείας των αθλητών και η
συμπλήρωση του Καταλόγου Εισερχομένων Εξερχομένων στο σκάφος.
 Οι ιστιοπλόοι πριν την επιβίβασή τους στο σκάφος οφείλουν να δηλώνουν
υπεύθυνα στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ότι δεν παρουσιάζουν οι ίδιοι και
κανείς στο περιβάλλον τους ΓΡΙΠΠΩΔΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ (βήχα, καταρροή,
πυρετό. Ο κυβερνήτης του σκάφους φυλάσσει την δήλωση μη παρουσίας συμπτωμάτων κατά την είσοδο στην εγκατάσταση (Κατάλογος εισερχομένων-εξερχομένων στην αθλητική εγκατάσταση), τις οποίες προσκομίζει στη Γραμματεία των αγώνων, όποτε του ζητηθεί. Αδυναμία τήρησης αυτής της
διάταξης συνιστά αντιαθλητική συμπεριφορά και ως τέτοια εκδικάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων.
 Η διενέργεια προληπτικού ελέγχου covid19 είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες αθλητές. Ο έλεγχος πριν από τους αγώνες μπορεί να είναι μοριακός (RT-PCR) 24-48 ώρες πριν τον αγώνα ή με άμεσο τεστ αντιγόνου (Rapid Antigen Test, RAT) την ημέρα του αγώνα ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, το τελευταίο 24ωρο πριν τον αγώνα.

διάβασε και αυτό  Υποδοχή των Ολυμπιονικών Γιάννη Φουντούλη και Κώστα Γκιουβέτση στη Χίο

Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει η δυνατότητα διαφήμισης των σκαφών
Ισχύει ο Κώδικας Διαφήμισης της World Sailing (Advertising Code). Η εφαρμογή των
διατάξεων του Κανονισμού θα ισχύσει από την 08:00 μέχρι την 24:00 του Σαββάτου 29
Μαίου 2021.  Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή άδεια από την
Εθνική Αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο της αδείας μαζί με την δήλωση συμμετοχής.

Εάν υπάρξει χορηγός θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση. Ο οργανωτής όμιλος μπορεί να απαιτήσει τα συμμετέχοντα σκάφη να φέρουν σημαία ή  αυτοκόλλητο με το σήμα του χορηγού καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων.

Στον αγώνα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σκάφη με έγκυρο Πιστοποιητικό Καταμέτρησης
έκδοσης 2021 κατά ORC International, ORC Club ή IRC.  Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται σε 20 Ευρώ.

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής (ενυπόγραφες) πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία του ΣΕΑΝΑΤΚ το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 27 Μαίου 2021 και ώρα 20:00 και να αποσταλούν ηλεκτρονικά με το ειδικό έντυπο δήλωσης συμμετοχής, το οποίο είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του ΣΕΑΝΑΤΚ.
Οι δηλώσεις πρέπει να συνοδεύονται από:
 Aντίγραφο του ισχύοντος Πιστοποιητικού Καταμέτρησης. Το Πιστοποιητικό
Καταμέτρησης δεν μπορεί να έχει ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 27ης Μαίου 2021 και ώρας 15:00.
 Αντίγραφο Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου του σκάφους εν ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις
της Εθνικής Αρχής.
 Κατάσταση Πληρώματος, με τις προϋποθέσεις που ορίζει η Εθνική Αρχή.
Προσοχή: Είναι υποχρεωτική για κάθε μέλος του πληρώματος η ύπαρξη Αθλητικού
Δελτίου ΕΙΟ σε ισχύ, ο αριθμός του οποίου θα πρέπει να αναγράφεται στην
Κατάσταση Πληρώματος. Χωρίς αυτό δεν θα γίνεται αποδεκτή η συμμετοχή του
σκάφους στον αγώνα.
 Δήλωση ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου, τo οποίo θα βρίσκεται σε λειτουργία καθ’
όλη τη διάρκεια του αγώνα.
 Όποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό για την προφύλαξη και τον περιορισμό της
πανδημίας COVID-19 τυχόν απαιτηθεί από τις αρμόδιες αρχές μέχρι τη λήξη της
δήλωσης συμμετοχής και ζητηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.
 Σε περίπτωση ύπαρξης διαφήμισης επί του σκάφους, αντίγραφο της σχετικής άδειας
της Εθνικής Αρχής

H Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί δηλώσεις συμμετοχής και
μετά τη λήξη του χρονικού ορίου υποβολής.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ / ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Πέμπτη 27/5/2021 20:00 Λήξη χρονικού ορίου δηλώσεων συμμετοχής.
Παρασκευή 28/5/2021 20:00 Ηλετρονική αποστολή των Οδηγιών Πλού.
Σάββατο 29/5/2021 11:00 Εκκίνηση Αγώνα σε τριγωνικό στίβο.
Εφόσον οι συνθήκες είναι κατάλληλες, θα ακολουθηθεί διαδρομή ενός (1) κλασικού
Ολυμπιακού Τριγώνου (Εκκίνηση – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 – 1(τερματισμός), μήκους 12 ν.μ.
περίπου, με δυνατότητα επιβράχυνσης.
Οι λεπτομέρειες για τη διαδρομή θα ανακοινωθούν με τις Οδηγίες Πλου. Το είδος
της διαδρομής και οι αποστάσεις θα εξαρτηθούν από τις συνθήκες ανέμου. Θα
υπάρχει πρόβλεψη εναλλακτικής διαδρομής σε περίπτωση που οι συνθήκες δεν
είναι κατάλληλες.
9 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Η Επιτροπή Αγώνα θα διαχωρίσει τα συμμετέχοντα σκάφη στις ακόλουθες κατηγορίες:
9.1. Performance
Στην κατηγορία αυτή θα συμμετέχουν τα σκάφη με πιστοποιητικό ORC International ή ORC
Club χαρακτηρισμένα ως Performance, καθώς και τα σκάφη με DA (Dynamic Allowance)
μικρότερο από ή ίσο με 0,230.
9.2 Sport
Στην κατηγορία αυτή θα ενταχθούν τα σκάφη με πιστοποιητικό ORC International ή ORC Club
χαρακτηρισμένα ως Sport, καθώς και τα σκάφη με DA (Dynamic Allowance) μεγαλύτερο από
0,230.
Σκάφος που ανήκει στην κατηγορία Sport μπορεί να συμμετέχει στη κατηγορία Performance
εάν το επιθυμεί, δηλώνοντάς το στη δήλωση συμμετοχής.
Οι κατηγορίες Performance & Sport θα χωριστούν σε επιμέρους υποκατηγορίες, ανάλογα
με τη συμμετοχή.
9.3. Κατηγορία Non-Spinnaker
Δεδομένου ότι με βάση την παρούσα προβλέπεται η σύσταση κατηγορίας ORC για σκάφη
χωρίς μπαλόνι (Νon-Spinnaker), τα σκάφη με πιστοποιητικό αυτού του τύπου θα ενταχθούν
στην κατηγορία αυτή υποχρεωτικά. Εφιστάται η προσοχή στην ανακοίνωση της ΕΑΘ
σχετικά με την έκδοση Πιστοποιητικών Non-Spinnaker της 18/5/2021
(https://www.offshore.org.gr). Στην περίπτωση όπου δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος
αριθμός συμμετοχών προκειμένου η ιστιοδρομία για την κατηγορία αυτή να είναι έγκυρη
σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΑΘ, το σκάφος θα ενταχθεί στην αντίστοιχη του
πιστοποιητικού του κατηγορία. 9.4. Κατηγορία IRC
Στην κατηγορία IRC συμμετέχουν τα σκάφη IRC (endorsed) με έγκυρο Πιστοποιητικό
Καταμετρήσεως 2021.
Τυχόν συγχώνευση των κατηγοριών θα δοθεί μαζί με τις Οδηγίες Πλου στη Συγκέντρωση
Κυβερνητών.
10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ
10.1 Για τα σκάφη της κατηγορίας Performance, θα εφαρμοστεί το σύστημα διόρθωσης
χρόνου Performance Curve Scoring – Constructed Course. Εναλλακτικά θα εφαρμοστεί το
σύστημα διόρθωσης Time On Time (ToT) – Windward/Leeward. Είναι στην κρίση της
Επιτροπής Αγώνα ποιο σύστημα θα χρησιμοποιήσει σε κάθε κατηγορία σκαφών.
Τα δεδομένα των μετρήσεων της Επιτροπής Αγώνα σχετικά με τον προσδιορισμό των
πλεύσεων, δεν συνιστούν λόγο αίτησης για επανόρθωση (redress).
10.2 Για τα σκάφη της κατηγορίας Sport και Non-Spinnaker, θα εφαρμοστεί το σύστημα
διόρθωσης χρόνου Time On Time (ToT) – Windward/Leeward.
10.3 Για τα καταμετρημένα κατά IRC σκάφη θα εφαρμοστεί το σύστημα Time On Time.
11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Η βαθμολογία του αγώνα θα γίνει με το Σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας του Παραρτήματος
Α των Διεθνών Κανονισμών της World Sailing.
12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ
Οι Oδηγίες Πλου θα αναρτηθούν στον ηλεκτρονικό Πίνακα Ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα
του Ομίλου (www.seanatk.gr) και θα καταβληθεί προσπάθεια να σταλούν ηλεκτρονικά
στους εκπροσώπους των συμμετεχόντων σκαφών την Παρασκευή 28/5/2021.
13 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
Αλλαγές στη σύνθεση του πληρώματος μπορούν να γίνουν μόνον κατόπιν έγκρισης από την
Επιτροπή Αγώνων.
Για λόγους ασφάλειας και ευθύνης τόσο του εντεταλμένου εκπροσώπου του σκάφους όσο
και της Επιτροπής Αγώνων, η διαπίστωση λανθασμένης κατάστασης πληρώματος μπορεί να
επιφέρει ακύρωση του σκάφους στην συγκεκριμένη ιστιοδρομία.
14 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ
Η Επιτροπή Αγώνων και η Τεχνική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επιθεώρησης και ελέγχου
των συμμετεχόντων σκαφών, σε οποιοδήποτε σημείο αυτά και αν βρίσκονται, την 29 Μαίου
2021 από ώρα 08:00 έως και δύο ώρες μετά τον τερματισμό του τελευταίου σκάφους.
Σε περίπτωση επιθεώρησης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και να τίθεται υπ’ όψιν της
Επιτροπής αντίγραφο του ισχύοντος Πιστοποιητικού Ισοζυγισμού και του Measurement
Inventory, όπου αυτό απαιτείται.

διάβασε και αυτό  Η Καλή Τέχνη επιθυμεί διαδικτυακή συνέχεια στην Καλλιθέα

Επιτρέπεται η χρήση μόνο καταμετρημένων και σφραγισμένων πανιών, πάντα σύμφωνα με
το ισχύον Πιστοποιητικό Ισοζυγισμού του κάθε σκάφους και τους σχετικούς ισχύοντες
Κανονισμούς.
15 ΕΥΘΥΝΗ
Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα αποδέχονται ότι συμμετέχουν και αγωνίζονται
αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Ούτε οι οργανωτές, ούτε οποιαδήποτε άλλη Επιτροπή
που έχει σχέση με τον αγώνα φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε υλικές και ηθικές
ζημίες ή βλάβες στο υλικό, για βλάβες προερχόμενες από τραυματισμό ή θάνατο προσώπου
στους μετέχοντες ή τρίτους, που τυχόν συμβούν κατά την διάρκεια του αγώνα ή οιαδήποτε
άλλη ώρα.
Είναι αποκλειστική ευθύνη του κυβερνήτη ή όσων χειρίζονται το σκάφος να κρίνουν τη
φυσική κατάσταση και το βαθμό εκπαιδεύσεως του πληρώματος, την αξιοπλοϊα του
σκάφους του, της εξαρτίας, την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις
μετεωρολογικές προγνώσεις και να αποφασίσουν αν θα λάβουν μέρος ή όχι στον
προγραμματισμένο αγώνα.
Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή στον θεμελιώδη κανόνα RRS 4 των Διεθνών Κανονισμών
Ιστιοδρομιών της World Sailing «Απόφαση για την συμμετοχή σε ιστιοδρομία», στον
Κανονισμό Offshore Special Regulations της World Sailing, ειδικά σχετικά με τις γνώσεις
παροχής εξειδικευμένων πρώτων βοηθειών, καθώς και στα οριζόμενα στις Ειδικές Διατάξεις
Αγώνων της ΕΑΘ/ΕΙΟ.
Κατά την διάρκεια του αγώνα είναι υποχρεωτική η λειτουργία του VHF (υποχρεωτικά
Κανάλια 16 & 74) καθώς και του κινητού τηλεφώνου που δηλώθηκε με τη δήλωση
συμμετοχής.
16 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ
Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι
τρίτων. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να καλύπτει ρητά την αστική ευθύνη έναντι
τρίτων κατά την συμμετοχή του σκάφους σε αγώνες ιστιοπλοΐας.
17 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Ο ΣΕΑΝΑΤΚ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί οπτικό υλικό από τον αγώνα κατά την
κρίση του, χωρίς καμία απαίτηση από τους συμμετέχοντες.
18 ΕΠΑΘΛΑ
Θα απονεμηθούν έπαθλα στους νικητές, ανάλογα με τη συμμετοχή. Η απονομή επάθλων
θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

διάβασε και αυτό  ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ‘ΤΟΚΙΟ 2020′ ΕΛΛΑΔΑ “ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ”

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να βρείτε στα τηλέφωνα του ΣΕΑΝΑΤΚ
Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Γραφεία – Εγκαταστάσεις: Ναυταθλητική Μαρίνα Δέλτα, Τζιτζιφιές Καλλιθέας τηλ. 210-4130805 fax 210-4130894 καθώς και στο e-mail: seanatk@otenet.gr και στο  website: www.seanatk.gr

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Recommended
Η Βουλή ψήφισε επί της αρχής, των άρθρων και το…
Cresta Posts Box by CP
Content | Menu | Access panel