Παράταση για τους εμβολιασμούς κατ’ οίκον από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Υγειονοµικών Περιφερειών και των ΟΤΑ

Παρατείνεται το χρονικό διάστημα εμβολιασμών κατ’οίκον από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Υγειονοµικών Περιφερειών και των ΟΤΑ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4821/2021 (Α΄134).  

Εππιπλέον, συµβάσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που απασχολείται στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α΄214), δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2021, µε απόφαση της οικείας οικονοµικής επιτροπής και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης των απαιτούµενων πιστώσεων για τη µισθοδοσία τους.

Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, µε την ίδια απόφαση γίνεται δεσµευτική εισήγηση για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο, στην πρώτη µετά την παράταση συνεδρίασή του. Το παρόν εφαρµόζεται και σε συµβάσεις που έληξαν από 1.8.2021 µέχρι και τη δηµοσίευση του παρόντος. Η παράταση των ανωτέρω συµβάσεων δεν µεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχολούµενων και ο χρόνος της παράτασης δεν προσµετράται στο ανώτατο χρονικό διάστηµα 24 µηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄134). Δεν εφαρµόζονται οι περιορισµοί της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (Α΄6).  

Παράλληλα, για κάθε εµβολιασµό µε εµβόλιο µίας δόσης καθορίζεται αποζηµίωση των ιδιωτικών φορέων (ιδιωτικά πολυιατρεία, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 Α΄ 70, ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, κλινικές και ιδιωτικά θεραπευτήρια) ύψους 20 ευρώ, ενώ για κάθε εµβολιασµό µε εµβόλιο 2 δόσεων καθορίζεται αποζηµίωση των ανωτέρω ιδιωτικών φορέων ύψους 15 ευρώ για κάθε δόση, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης αναλωσίµων.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών ρυθµίζονται η διαδικασία προµήθειας, παραλαβής, φύλαξης και διενέργειας των εµβολίων, ο προγραµµατισµός των εµβολιασµών φυσικών προσώπων από τους ανωτέρω φορείς, η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Εµβολιασµών, η καταβολή της αποζηµίωσης, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος. 

διάβασε και αυτό  Ημερήσια αναφορά covid-19 στην Ελλάδα

 

Facebook Comments BoxΑκολουθήστε το Kalithea Press στο Google News Feed, για να ενημερώνεστε σωστά και έγκαιρα

Απάντηση

Recommended
Η εξάπλωση του κορονοϊού στην Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα συνδυάστηκε με…
Cresta Posts Box by CP
Content | Menu | Access panel
Αρέσει σε %d bloggers: